PROGRAM NEUROEDUKACJI

Uzdrawiająca osobowość

Integracja na poziomie ciała, umysłu i ducha.

Uzdrawiająca osobowość

Czym jest uzdrawiająca osobowość ?

Słowo „zdrowie” jest ogólnosłowiańskie i oznacza „z dobrego drzewa”. Nasi przodkowie wierzyli, że niektóre drzewa są święte i mają moc uzdrawiania.

Co oznacza bycie „z dobrego drzewa” w odniesieniu do nas, ludzi? Ujmując rzecz metaforycznie, zdrowa osoba jest należycie zakorzeniona w ziemi, by nawet mocny wiatr jej nie przewrócił. Ma odpowiednio odżywiony pień oraz koronę gałęzi, które mają dostateczną ilość światła, by wzrastać i rozprzestrzeniać się ku niebu. Człowiek w pełni zdrowy doświadcza komfortu w ciele i dobrostanu w psychice, zazwyczaj jest w dobrym nastroju. W związku z tym, że jest „przy zdrowych zmysłach” jego percepcja i inne procesy poznawcze pomagają mu tworzyć realistyczny obraz świata z odpowiednią dozą optymizmu. Szybko uwalnia się od ambiwalencji oraz wewnętrznych konfliktów, dzięki czemu jest spójny w tym co mówi i robi. Wierzy w siebie i sam stawia sobie wyzwania, a w momentach wyzwań stawianych mu przez „los” potrafi z pokorą przyjąć lekcję i uczyć się z doświadczeń. Dzięki zdolności do empatii, współodczuwania i miłości ma poczucie więzi ze sobą z innymi ludźmi i światem. Jest w kontakcie ze swoją duszą, dzięki czemu doświadcza duchowego szczęścia.

Już dzisiaj zadbaj o swój dobrostan i równowagę emocjonalną, poznaj programy:

Cykl warsztatów Osobowość uzdrawiająca

Jak odnaleźć w sobie i przywrócić do życia naturalny mechanizm samouzdrawiający, jak sobie poradzić z demonami swoich przekonań, które zatrzymują nas na drodze do pełnego dobrostanu.

Audyty Zdrowia dla organizacji

Dla organizacji Audyty Zdrowia oraz wdrażanie wewnętrznych programów naprawczych i edukacyjnych dla pracowników wszystkich szczebli.

Przejmij odpowiedzialność - naucz się ze sobą współpracować.

Zdrowie jest dynamicznym stanem uporządkowania, harmonii i spójności wewnętrznej, który tracimy i ponownie odzyskujemy

Osoba zdrowa, to nie jest ta, która nigdy nie choruje. Nasze ciało-umysł porozumiewa się z nami w swoim unikalnym języku symptomu. Współczesne systemy lecznicze przypisują symptomy do nazw chorób, tworząc zgeneralizowane klasyfikacje. Nas najbardziej interesuje sposób, w jaki konkretna osoba myśli, żeby być zdrową oraz co dla tej konkretnej osoby oznacza dany symptom.

Po co...

Po pierwsze, nie jesteśmy „ofiarami” naszych genów. Pionierskie badania w dziedzinie epigenetyki dowodzą , że geny modyfikują swoje działanie pod wpływem środowiska, w którym się znajdują. Takim najbliższym środowiskiem jest dla nich nasz własny umysł, a w nim myśli, które produkujemy. Myśli wpływają na wszystkie komórki twojego ciała. Twoje ciało potrafi się zmieniać wraz z przekształcaniem twoich myśli. Po drugie, nie jesteś swoimi myślami. Jesteś tym, który te myśli tworzy. Masz wpływ na swoje myśli.

W jaki sposób...

Największy wpływ na nasze ciało mają te szczególne rodzaje myśli, które dotyczą naszych osobistych przekonań, a więc tego, w co wierzymy, co uznajemy za pewnik, choć niekoniecznie musi to być „prawdą” w sensie obiektywnym. Przekonania kontrolują naszą biologię, przynosząc zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Z chwilą, gdy nauczysz się transformować swoje negatywne przekonania i otworzysz się na nowe – wspierające, uczynisz pierwszy świadomy krok w stronę źródła wewnętrznej równowagi i dobrostanu. Aby było to możliwe, potrzebujesz nauczyć się rozpoznawać i odczytywać „myśli” twojego ciała w relacji do myśli produkowanych w twoim umyśle poznawczym. To, co nazywamy przekonaniem jest bowiem psycho-logicznym związkiem, który tworzy się w wyniku tej interakcji.